fbpx

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Eigendom
Artikel   7 – De prijs
Artikel   8 – Betaling
Artikel   9 – Herroepingsrecht
Artikel 10 – Verplichtingen van de consument tijdens bedenktijd
Artikel 11  – Uitoefening herroepingsrecht consument en kosten
Artikel 12 – Verplichting ondernemer bij herroeping
Artikel 13 – Verzending
Artikel 14  – Overmacht
Artikel 15  – Aansprakelijkheid
Artikel 16  – Klachtenregeling
Artikel 17  – Toepasselijk recht

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de desbetreffende natuurlijke persoon die niet handelt namens het bedrijf of beroep en op afstand een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (toegang tot digitale inhoud) aan consumenten aanbiedt op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: de koopovereenkomst op afstand, overeenkomst die tussen de consument en ondernemer wordt gesloten voor de verkoop op afstand van producten, diensten en/of digitale inhoud, waarbij het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
 7. Online bestelling: de koopovereenkomst op afstand, online via myaquachic.com, andere benaming voor punt 6 uit artikel 1.
 8. Middel voor communicatie op afstand: middel (techniek) die gebruikt wordt voor het sluiten van de overeenkomst zonder dat de consument en ondernemer hiervoor zijn samengekomen in dezelfde ruimte, gelijktijdig;
 9. Modelformulier voor herroeping: Opgenomen in ‘Bijlage 1’ van deze voorwaarden, het Europese modelformulier voor herroeping. Deze ‘Bijlage 1’ hoeft niet ter beschikking te worden gesteld wanneer de consument ter zake van de bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen die via myaquachic.com geplaatst worden. 
 2. De algemene voorwaarden worden duidelijk aangeboden aan de consument voordat zij de overeenkomst op afstand, de online bestelling afsluiten.
 3. De algemene voorwaarden zijn op iedere website pagina van de ondernemer, op myaquachic.com duidelijk zichtbaar in de footer, de onderkant van de website pagina.
 4. Wanneer de consument een aankoop op afstand doet, worden de algemene voorwaarden meegestuurd in een PDF bestand bijgevoegd aan de mail met de factuur van de aankoop van de consument.
 5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die op afstand is gesloten, deze voorwaarden worden via een elektronische wijze aan de consument getoond; footer website, tijdens check out en mail.
 6. Tijdens het check-out (uitchecken) proces op de website myaquachic.com brengt de ondernemer de algemene voorwaarden onder de aandacht van de consument. De consument heeft zo duidelijk de mogelijkheid om deze door te lezen en dient deze ook aan te vinken tijdens het check-out proces om te bevestigen dat de consument  akkoord gaat met de algemene voorwaarden alsmede de leverings- en betalingsvoorwaarden. 
 7. Er kan alleen worden afgeweken van de algemene voorwaarden als dit uitdrukkelijk door ondernemer en consument overeen is gekomen via een van de geldige emailadressen van myaquachic.com, namelijk: [email protected] of [email protected].


Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam: Aquachic
KVK nummer: 73703672
BTW nummer: NL002258879B04
Vestigingsadres: Landgoed goedenraad 24, 2926TC, Krimpen aan den IJssel
Contactgegevens: [email protected]

Artikel 4 – Het aanbod op myaquachic.com

Het aanbod op myaquachic.com bevat een nauwkeurige en volledige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Per product aanbod op myaquachic.com is het zodanig duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Denk hierbij de de prijs inclusief belasting, verzendkosten, levertijd gebruiksdoeleinde, kleur product, betaalwijzen.

De productbeschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat het mogelijk is voor de consument om een weloverwogen keuze te maken.

De afbeeldingen gebruikt door de ondernemer op myaquachic.com zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten met of zonder digitale inhoud. Kennelijke fouten of vergissingen binden de ondernemer niet.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat de consument de betaling voor de bestelde producten en/of diensten heeft voldaan. Is dat niet het geval, dan is er ook geen sprake van een overeenkomst tussen de ondernemer en consument.
 2. De ondernemer aanvaard de online overeenkomst op afstand wanneer de ondernemer dit via de mail aan de consument bevestigd, zogenoemd de mail met de bevestiging van de bestelling aan de consument.
 3. De ondernemer zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de consument veilig zijn.
 4. De ondernemer zorgt ervoor dat de consument de betaling en een veilige webomgeving kan voldoen.
 5. Als de consument een bestelling plaatst gaat hij/zij akkoord met de algemene voorwaarden die onder de aandacht worden gebracht tijdens het check-out process.
 6. De ondernemer heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden om wat voor reden dan ook.
 7. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik. 
 8. De producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en de in het aanbod vermelde specificaties op de datum van de totstandkoming bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 9. Moment dat de producten gebruikssporen bevatten (uit de flesjes gedronken) vervalt de garantie hierop in verband met de hygiënische aard van het product.

 

Artikel 6  – Eigendom

Als de consument een of meerdere producten besteld blijven deze eigendom van de ondernemer totdat de consument zijn/haar bestelling volledig heeft betaald aan de ondernemer.

 

 Artikel 7 – Prijs

De prijs per product getoond door de ondernemer op myaquachic.com bevat de prijs incl BTW in Euro’s. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten. Boven een bepaald bedrag zijn de verzendkosten gratis, dit wordt duidelijk weergeven op de online productpagina.
Verzendkosten zijn boven een bepaald bedrag gratis en anders hanteert de ondernemer een zogenoemde ‘flat rate’, vast bedrag wat de consument ziet op online uitcheck pagina (cart / shipping)
De prijzen van aanbieding zijn alleen geldig op het moment dat dit dusdanig op de online productpagina staat. Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen.
De ondernemer mag te allen tijde de prijzen op de website aan te passen, echter is er pas sprake van een overeenkomst als de consument een betaling heeft voldaan met de desbetreffende prijs van het artikel (zie Artikel 5, punt 1).

Artikel 8 – Betaling en betaalmethodes

De ondernemer maakt gebruikt van MultiSafePay als haar PSP (payment service provider).  De consument kan op myaquachic.com betalen via verschillende vertrouwde en bekende betaalmethodes. De beschikbare betaalmethodes ziet de consument tijdens checkout op myaquachic.com. De bekendste betaalmethodes die de ondernemer hanteert op myaquachic.com staan tevens ook onderaan de website, in de footer (onderste gedeelte) van de pagina’s. Dit zijn o.a. iDeal, Paypal, Creditcard en Bancontact (voor Belgische klanten).

De ondernemer heeft verschillende maatregelen genomen zodat de betaling van de consument in een veilige omgeving zal plaatsvinden, namelijk:
– SSL certificaat
– Beveiligde betaalomgeving van uit MultiSafePay, de PSP (payment service provider)
– Extra beveiligingsmaatregelen via Cloudflare CDN (content delivery network).

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

De consument heeft bij aankoop van een of meerdere producten het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit is het herroepingsrecht en gaat in vanaf het moment dat de volledige bestelling is ontvangen door de consument. De ondernemer mag de aan de consument vragen wat de reden van herroeping is, maar mag niet deze tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Voor producten op maat gemaakt / gepersonaliseerd is er geen herroepingsrecht. 

 

Artikel 10 – Verplichtingen van de consument tijdens bedenktijd

 1. De consument gaat tijdens de 14 dagen bedenktijd zorgvuldig om met het product en verpakking.
 2. De consument zal het products slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag inspecteren en hanteren zoals dat in een winkel gedaan zou worden. 
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als er op een manier is omgegaan met het product waardoor deze is beschadigd.

Artikel 11 – Uitoefening Herroepingsrecht consument en kosten

 1. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan laat de consument dit binnen de 14 dagen bedenktermijn weten door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage)
 2. De instructies omtrent retourneren worden door de ondernemer verstrekt en de kosten hiervan zijn rechtstreeks voor de consument.
 3. De consument heeft na het ontvangen van de instructies omtrent retourneren nog 7 werkdagen om het product retour te zenden. Vergeet niet het verzendbewijs te bewaren.
 4. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer, myaquachic.com te retourneren. 
 5. De consument draagt het risico en bewijslast voor tijdige en juiste oefening van het herroepingsrecht.
 6. Indien de consument ervoor kiest gebruik te maken van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. Indien de consument gebruik wilt maken van het herroepingsrecht buiten de 14 dagen bedenktijd, zal dit niet worden aanvaard door de ondernemer.
 8. De waarde van het door de consument geretourneerde product zal de onderneming binnen 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde product(en)  terugbetalen aan de consument.
 9. Indien het product geretourneerd wordt, is het van belang dat het product in de originele staat terugkomt. Hierbij gaat het om een product wat niet beschadigd is aan de buitenkant en geen gebruikssporen bevat.
 10. Indien blijkt dat het product beschadigd en/of met gebruikssporen terugkomt, mag de ondernemer, myaquachic.com, de retourzending weigeren.

 

 

Artikel 12 – Verplichting ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer stuurt instructies omtrent retourneren naar de consument wanneer de ondernemer het formulier herroeping heeft ontvangen van de consument.
 2. De ondernemer betaalt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde producten het verschuldigde bedrag aan de consument, conform de waarde van de bestelling.
 3. Terugbetalingen gaan via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij anders overeengekomen in het formulier herroeping.

 

Artikel 13 – Verzending

 1. Kosten voor de verzending zijn voor rekening van de consument tenzij de consument gratis verzendkosten geniet boven een X bedrag. Dit bedrag staat aangegeven op de online productpagina.
 2. De online bestelde producten worden verzonden naar het adres wat de consument invult tijdens check-out.
 3. De consument is verplicht de bestelling aan te nemen wanneer deze aan hem/haar ter beschikking wordt gesteld door de verzendpartner (DHL/PostNL).
 4. Indien de consument het pakketje met zijn/haar bestelling weigert en/of niet ophaalt bij een servicepunt, is de ondernemer genoodzaakt deze kosten door te rekenen aan de consument voor onnodige verzending.
 5. Indien een product niet op voorraad is, dan ziet de consument dit op de productpagina. Mocht er sprake zijn van een fout in de voorraad dan zal de ondernemer dit zo snel mogelijk aan de consument laten weten via het mailadres wat bekend is bij de bestelling.
 6. De ondernemer doet haar uiterste best om de levertijd na te komen, echter is de levertijd wel indicatief. De ondernemer is afhankelijk is van de verzendpartner (DHL of PostNL). Vertraging bij de verzendpartner is overmacht voor de ondernemer.
 7. Indien er sprake is van een grote order met grote aantallen, minimaal 50 stuks, kan het voorkomen dat niet alle producten op voorraad zijn. De ondernemer kan niet worden gesteld als die voor een langere bezorgtijd duurt dan indicatief aangegeven.
 8. De consument is verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens tijdens het plaatsen van de online bestelling betreffende het adres, postcode en woonplaats. Bedrijfsnaam en telefoonnummer zijn hierbij optioneel. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde adresgegevens door de consument.  De kosten van de bestelling en/of verzending van de bestelling met verkeerde adresgegevens kunnen ook niet worden geretourneerd aan de consument.
 9. De juiste combinatie van postcode en huisnummer is essentieel. Weet u niet zeker of uw postcode klopt? Controleer dit dan op www.postcode.nl zodat u de ondernemer kan vertrekken met de juiste gegevens tijdens het plaatsen van een online bestelling.
 10. Wanneer de bestelling onderweg is, krijgt u van de verzendpartner een mail met track&trace waarin u een tijdsindicatie ziet en de datum van aflevering. Mocht deze datum/tijd niet schikken, kunt u via deze track&trace link de tijdsindicatie aanpassen of eventueel kiezen om het zelf op te halen bij een servicepunt.
 11. Mocht u niet thuis zijn op het moment dat de verzendpartner uw bestelling komt leveren ontvangt u een kaartje in de brievenbus met meer informatie over uw bestelling. Hierdoor kan uw product langer onderweg zijn dan gewenst. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele vertraging die kan worden opgelopen als je consument niet het pakketje kan aannemen wanneer de verzendpartner(s) dit leveren.
 12. Wilt u een pakket laten bezorgen op openbare of publiekelijke locaties zoals  hotels, restaurants, kantoren, ziekenhuizen, bibliotheek, dan is dit geheel onder eigen rekening en risico vanwege de procedures die betreffende organisaties hebben omtrent het aannemen van pakketten. Controleer dit altijd met de desbetreffende organisatie om er zeker van te zijn dat u het pakket in goede orde kan ontvangen.
 13. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade bij de consument ten gevolge van het niet leveren door de verzenddienst.

 

 

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Met overmacht wordt bedoeld: het door de ondernemer niet kunnen nakomen van een verplichting door niet-toerekenbare onmogelijkheden waar de ondernemer tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon houden. Denk hierbij aan: stakingen of rellen die de overeenkomst verhinderen, extreme weersomstandigheden zoals hitte, kou, storm en sneeuw. Belemmerende maatregelen van overheidswege. Ziekte, brand, oorlogsgevaar, sabotage, terrorisme, energie storing, overstroming, aardbeving, transportmoeilijkheden. Storingen in systemen op het internet zoals betaalsystemen en computers.
 2. Indien de ondernemer door overmacht niet tijdig kan leveren aan de consument conform de overeenkomst dan laat de ondernemer dit zo snel mogelijk weten aan de consument via het mailadres dat bekend is bij de online bestelling. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de door de consument geleden schade betreffende de vertraging door overmacht.
 3. De ondernemer heeft het recht in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden en de levering te stoppen tot het moment dat de overmacht zal ophouden met bestaan.


 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Op het moment dat de koper de bestelling in ontvangst neemt van de verzendpartner (DHL / PostNL), gaat het risico over van ondernemer naar consument.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schades en / of consequenties naar aanleiding van het gebruik van de producten die op de website myaquachic.com worden aangeboden.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van digitale producten die op de website myaquachic.com worden verstrekt of aangeboden.
 4. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie op de website. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. De ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en/of andere onjuistheden die op de website kunnen voorkomen.

 

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst van de ondernemer, myaquachic.com. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op hierover. Dit kan via [email protected].
De ondernemer, myaquachic.com, zal alle klachten objectief en eerlijk behandelen binnen 10 werkdagen na ontvangst. Mocht de klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan zal de ondernemer de consument hiervan op de hoogte stellen via mail.De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

Indien er sprake is van een geschil met een klant die gevestigd is buiten Nederland, blijft het Nederlands recht van toepassing en worden beslissingen genomen door de bevoegde Nederlandse rechter in het gebied waar de ondernemer is gevestigd, Nederland.


Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen consument en ondernemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Hiervoor is de Nederlandse rechter bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht
 3. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Weten hoe wij omgaan met de Privacy van onze bezoekers? In onze Privacy Policy vindt je alle info.

Terms and Conditions – English version

Index:
Article 1 – Definitions
Article 2 – Applicability
Article 3 – Identity of the entrepreneur
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Ownership
Article 7 – The price
Article 8 – Payment
Article 9 – Right of withdrawal
Article 10 – Obligations of the consumer during the reflection period
Article 11 – Exercise of consumer right of withdrawal and costs
Article 12 – Entrepreneur’s obligation in case of withdrawal
Article 13 – Shipment
Article 14 – Force majeure
Article 15 – Liability
Article 16 – Complaints procedure
Article 17 – Applicable law

Article 1 – Definitions

In these conditions the following terms have the following meanings:
Consumer: the relevant natural person who does not act on behalf of the company or profession and who enters into a distance contract with the entrepreneur;
Day: calendar day;
Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
Right of withdrawal: the option for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services (access to digital content) to consumers from a distance;
Distance contract: the distance purchase agreement, agreement concluded between the consumer and the entrepreneur for the distance sale of products, services and / or digital content, whereby the conclusion of the agreement only uses one or more means of communication. at a distance;
Online order: the distance purchase contract, online via myaquachic.com, different name for item 6 from Article 1.
Means for distance communication: means (technology) that is used to conclude the agreement without the consumer and entrepreneur having come together in the same room, simultaneously;
Model withdrawal form: Included in “Appendix 1” of these terms and conditions, the European model withdrawal form. This “Appendix 1” does not have to be made available if the consumer does not have a right of withdrawal with regard to the order;

Article 2 – Applicability of the general terms and conditions

The terms and conditions apply to all online orders placed through myaquachic.com.
The general terms and conditions are clearly offered to the consumer before they conclude the distance contract, the online order.
The terms and conditions are clearly visible on every website page of the entrepreneur, on myaquachic.com in the footer, the bottom of the website page.

When the consumer makes a purchase at a distance, the general terms and conditions are sent in a PDF file attached to the e-mail with the consumer’s invoice of the purchase.
The general terms and conditions apply to the distance contract, these terms and conditions are shown to the consumer electronically; footer website, during check out and mail.

During the check-out (check-out) process on the myaquachic.com website, the entrepreneur brings the general terms and conditions to the attention of the consumer. The consumer thus clearly has the option to read it and must also tick it during the check-out process to confirm that the consumer agrees with the general terms and conditions as well as the delivery and payment conditions.
It is only possible to deviate from the general terms and conditions if this has been explicitly agreed by the entrepreneur and consumer via one of the valid email addresses of myaquachic.com, namely: [email protected] or [email protected].

Article 3 – Identity of the entrepreneur

Statutory name: Aquachic
Chamber of Commerce number: 73703672
VAT number: NL002258879B04
Registered address: Estate goedenraad 24, 2926TC, Krimpen aan den IJssel
Contact information: [email protected]

Article 4 – The offer on myaquachic.com

The offer on myaquachic.com contains an accurate and complete description of the products and / or services offered.
Per product offer on myaquachic.com it is clear what the rights and obligations are attached to accepting the offer. This includes the price including tax, shipping costs, delivery time, purpose of use, color of product, payment methods.
The product description is detailed in such a way that it is possible for the consumer to make an informed choice.

The images used by the entrepreneur on myaquachic.com are a true representation of the products and / or services offered with or without digital content. Obvious errors or mistakes do not bind the entrepreneur.

Article 5 – The agreement

The distance contract is concluded when the consumer has paid for the ordered products and / or services. If that is not the case, then there is no question of an agreement between the entrepreneur and the consumer.

The entrepreneur accepts the online distance contract when the entrepreneur confirms this to the consumer by e-mail, so-called the e-mail with the confirmation of the order to the consumer.
The entrepreneur ensures that the consumer’s personal data are safe.
The entrepreneur ensures that the consumer can make the payment and a safe web environment.

When the consumer places an order, he / she agrees to the general terms and conditions that are brought to the attention during the check-out process.
The entrepreneur has the right to terminate the agreement at any time for whatever reason.
The entrepreneur guarantees that the products and / or services are suitable for other than normal use.

The products meet the reasonable requirements of soundness, usability and the specifications stated in the offer on the date of the creation of existing statutory provisions and / or government regulations.
The moment that the products contain traces of use (drunk from the bottles), the guarantee expires in connection with the hygienic nature of the product.

Article 6 – Ownership

If the consumer orders one or more products, they remain the property of the entrepreneur until the consumer has paid his / her order in full to the entrepreneur.

Article 7 – Price

The price per product shown by the entrepreneur on myaquachic.com includes the price including VAT in Euro. These prices do not include shipping costs. Above a certain amount, the shipping costs are free, this is clearly displayed on the online product page.
Shipping costs are free above a certain amount and otherwise the entrepreneur uses a so-called “flat rate”, fixed amount that the consumer sees on the online checkout page (cart / shipping)
The prices of the offer are only valid when this is stated on the online product page. Offers do not apply to repeat orders.

The entrepreneur may at all times adjust the prices on the website, but there is only a contract if the consumer has made a payment with the relevant price of the article (see Article 5, point 1).

Article 8 – Payment and payment methods

The entrepreneur uses MultiSafePay as its PSP (payment service provider). The consumer can pay on myaquachic.com via various trusted and well-known payment methods. The available payment methods are visible to the consumer during checkout on myaquachic.com. The best-known payment methods that the entrepreneur uses on myaquachic.com are also at the bottom of the website, in the footer (lower part) of the pages. These include iDeal, Paypal, Creditcard and Bancontact (for Belgian customers).

The entrepreneur has taken various measures so that the payment of the consumer will take place in a safe environment, namely:
– SSL certificate
– Secure payment environment from MultiSafePay, the PSP (payment service provider)
– Extra security measures via Cloudflare CDN (content delivery network).

Article 9 – Right of withdrawal

When purchasing one or more products, the consumer has the right to dissolve the agreement within 14 days after receipt of the order without giving reasons. This is the right of withdrawal and takes effect from the moment the complete order is received by the consumer. The entrepreneur may ask the consumer what the reason for the withdrawal is, but may not oblige him to state his reason (s). There is no right of withdrawal for tailor-made / personalised products.

Article 10 – Obligations of the consumer during the reflection period

During the 14-day cooling-off period, the consumer will handle the product and packaging with care.
The consumer will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the product. The basic principle here is that the consumer may only inspect and handle the product as it would be done in a shop.

The consumer is liable for depreciation of the product if the product has been handled in a way that caused damage.

Article 11 – Exercise of right of withdrawal consumer and costs

If the consumer wishes to make use of the right of withdrawal, then the consumer will let the consumer know within 14 days by means of the model withdrawal form (see attachment).
The instructions regarding returns are provided by the entrepreneur and the costs are directly for the consumer.

After receiving the instructions regarding return, the consumer has 7 working days to return the product. Do not forget to keep the proof of shipment.

The consumer must return the product with all accessories supplied in its original condition and packaging to the entrepreneur, myaquachic.com.
The consumer bears the risk and burden of proof for timely and correct exercise of the right of withdrawal.

If the consumer chooses to make use of the right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.
If the consumer wishes to make use of the right of withdrawal outside the 14-day reflection period, this will not be accepted by the entrepreneur.

The company will refund the value of the product (s) returned by the consumer to the consumer within 7 days of receipt of the returned product (s).
If the product is returned, it is important that the product is returned in its original condition. This is a product that is not damaged on the outside and does not contain any traces of use.

If it appears that the product is returned damaged and / or with signs of wear, the entrepreneur, myaquachic.com, may refuse the return shipment.

Article 12 – Entrepreneur’s obligation in case of withdrawal

The entrepreneur sends instructions regarding returns to the consumer when the entrepreneur has received the withdrawal form from the consumer.

The entrepreneur pays the amount due to the consumer within 7 working days after receipt of the returned products, in accordance with the value of the order.
Refunds go through the same payment method that the consumer used, unless otherwise agreed in the withdrawal form.

Article 13 – Shipment

Shipping costs are borne by the consumer unless the consumer receives free shipping above an X amount. This amount is indicated on the online product page.
The products ordered online are sent to the address that the consumer enters during check-out.

The consumer is obliged to accept the order when it is made available to him / her by the shipping partner (DHL / PostNL).

If the consumer refuses the package with his / her order and / or does not pick it up at a service point, the entrepreneur is obliged to pass on these costs to the consumer for unnecessary shipping.
If a product is not in stock, the consumer will see this on the product page. If there is an error in the stock, the entrepreneur will inform the consumer as soon as possible via the e-mail address that is known at the time of the order.

The entrepreneur does its utmost to meet the delivery time, however the delivery time is indicative. The entrepreneur is dependent on the shipping partner (DHL or PostNL). Delays at the shipping partner are force majeure for the entrepreneur.

If there is a large order with large numbers, at least 50 pieces, it may happen that not all products are in stock. The entrepreneur cannot be held if it takes a longer delivery time than indicated.

The consumer is responsible for filling in the correct information when placing the online order regarding the address, zip code and place of residence. Company name and telephone number are optional. The entrepreneur is not responsible for incorrectly entered address details by the consumer. The costs of the order and / or shipping of the order with incorrect address details cannot be returned to the consumer.

The correct combination of zip code and house number is essential. Not sure if your zip code is correct? Check this on www.postcode.nl so that you can leave the entrepreneur with the correct information when placing an online order.

When the order is on its way, you will receive an email from the shipping partner with track & trace in which you will see a time indication and the date of delivery. If this date / time is not suitable, you can adjust the time indication via this track & trace link or choose to pick it up yourself at a service point.

If you are not at home when the shipping partner delivers your order, you will receive a card in the letterbox with more information about your order. This means that your product can be on the road longer than desired. The entrepreneur cannot be held liable for any delay that may be incurred if your consumer cannot accept the package when the shipping partner (s) deliver it.

If you want to have a package delivered to public or public locations such as hotels, restaurants, offices, hospitals, library, this is entirely at your own expense and risk due to the procedures that the relevant organisations have regarding the acceptance of packages. Always check this with the relevant organisation to ensure that you can receive the package in good order.

The entrepreneur cannot be held liable for any damage to the consumer as a result of non-delivery by the shipping service.

Article 14 – Force majeure

Force majeure means: the failure by the entrepreneur to fulfil an obligation due to non-attributable impossibilities that the entrepreneur could not take into account when entering into the agreement. Think of: strikes or riots that prevent the agreement, extreme weather conditions such as heat, cold, storm and snow. Government obstructive measures. Illness, fire, danger of war, sabotage, terrorism, power failure, flood, earthquake, transport difficulties. Malfunctions in systems on the internet such as payment systems and computers.

If the entrepreneur is unable to deliver to the consumer on time due to force majeure, in accordance with the agreement, the entrepreneur will inform the consumer as soon as possible via the email address that is known at the online order. The entrepreneur is not liable for damage suffered by the consumer regarding the delay due to force majeure.
In the event of force majeure, the entrepreneur has the right to terminate the agreement and to stop delivery until the moment that the force majeure will cease to exist.

Article 15 – Liability

The moment the buyer receives the order from the shipping partner (DHL / PostNL), the risk is transferred from entrepreneur to consumer.
The entrepreneur is not liable for any damage and / or consequences as a result of the use of the products offered on the myaquachic.com website.

The entrepreneur is not liable for any consequences as a result of the use of digital products provided or offered on the myaquachic.com website.

The entrepreneur cannot be held liable for information on the website. The information is provided for informational purposes only. The entrepreneur can in no way accept liability for incompleteness, text and typing errors and / or other inaccuracies that may appear on the website.

Article 16 – Complaints procedure

If you are not satisfied with a product and / or service from the entrepreneur, myaquachic.com. Please contact us about this as soon as possible. This can be done via [email protected].

The entrepreneur, myaquachic.com, will handle all complaints objectively and fairly within 10 working days of receipt. If the complaint requires a longer processing time, the entrepreneur will inform the consumer by e-mail. The consumer must in any case give the entrepreneur 4 weeks to resolve the complaint in mutual consultation.

If we cannot reach a solution together, you can submit your complaint to the Thuiswinkel Disputes Committee. This independent committee makes a decision on the dispute. The decision of the committee is binding. If you are (partially) held in the right, the complaint money will be (partially) refunded to you.
If there is a dispute with a customer who is established outside the Netherlands, Dutch law will continue to apply and decisions will be taken by the competent Dutch court in the area where the entrepreneur is established, the Netherlands.

Article 17 – Applicable law

The agreement between the consumer and the entrepreneur is exclusively governed by Dutch law. The Dutch court is competent for this.
If one or more provisions of these general terms and conditions are regarded as unreasonably onerous in legal proceedings, the other provisions will remain in full force.

Rights of a party under this agreement cannot be transferred without the prior written consent of the other party. This provision applies as a clause with property law effect as referred to in Article 3:83, second paragraph, of the Dutch Civil Code.

Would you like to know how we deal with the Privacy of our visitors? You will find all the information in our Privacy Policy.

—————————-———————–

Bijlage 1 (Nederlands):
modelformulier_voor_herroeping

 

15% EXTRA KORTING MET CODE 'SUNSHINE' + FREE SHIPPING ABOVE €20 IN NL and ABOVE €30 IN BELGIUM - !! Shipping delay: delivered within max 3 working days.SHOP NOW!
+