fbpx

-for English version, please scroll down –

Privacy Policy Aquachic – Nederlands

Aquachic, online te vinden via myaquachic.com, heeft als doel persoonsgegevens op een correcte en vooral veilige manier te verwerken. In onze Privacy Policy staat hoe wij met deze gegevens omgaan en hoe wij deze gebruiken. De Privacy Policy is alleen van toepassing op de website myaquachic.com

Mocht je onduidelijkheden hebben na het lezen van onze Privacy Policy, neem dan contact met ons op via [email protected]

Door gebruik te maken van onze website, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden hiervan. Meer informatie over onze voorwaarden vindt u op onze Algemene voorwaarden pagina (Terms and conditions). Bij Aquachic zijn uw gegevens veilig. Wij zullen uw persoonlijke gegevens / informatie nooit verkopen of weggeven.

AQUACHIC, gevestigd aan Aquachic, Landgoed Goedenraad 24 2926 TC – Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: [email protected] of via social media

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aquachic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (optioneel)
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en correspondentie.
– IP-adres (optioneel)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens (email) van de klant via SendinBlue, email service provider.
– Internetbrowser en apparaat type (optioneel)
– Bankrekeningnummer (alleen voor bestellingen)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aquachic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het verzenden van uw bestelling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Aquachic analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Aquachic volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Aquachic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Logboek bestanden
Aquachic volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en maken deel uit van de analyse van hostingservices. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internetprotocol (IP) -adressen, browsertype, internetprovider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzings- / exitpagina’s en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan enige informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Media
Als u afbeeldingen naar de website uploadt, bijvoorbeeld voor een review, raden wij u aan te voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Privacybeleid van advertentiepartners
U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid van elk van de advertentiepartners van Aquachic te vinden.

Bij Aquachic zijn we niet van plan om advertentieservers van derden of advertentienetwerken toe te voegen om advertenties op onze website weer te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Aquachic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aquachic) tussen zit. Aquachic gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress  – Google Analytics – Google Site Kit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aquachic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de Nederlandse wet is Aquachic verplicht uw gegevens 5 jaar te bewaren in de administratie. Daarna worden deze vernietigd.

 
Emails
Aquachic maakt gebruik van SendinBlue als email service provider. In deze email service provider slaan wij jouw email en voornaam op.
Wanneer jij jouw email adres achterlaat via onze website (subscription form) of een bestelling doet, slaan wij jouw email op in SendinBlue.
Het is mogelijk je uit te schrijven voor de nieuwsbrief wanneer jij wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden
Aquachic verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aquachic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aquachic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aquachic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.
Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw schermweergave-keuzes op te slaan. Inlogcookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermopties een maand. Als u “Onthoud mij” selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd. Voor meer algemene informatie over cookies, lees “Wat zijn cookies” via https://www.cookieconsent.com/what-are-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aquachic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek.
Aquachic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aquachic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Aquachic is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. We zijn gevestigd in Nederland, Europa.
Ons kamer van koophandel (KVK) nummer is 73703672.
Ons BTW-nummer is NL002258879B04.

Bedankt voor het bezoeken van myAQUACHIC.com
Mede dank aan https://veiliginternetten.nl voor de hulp met het opstellen.

Privacy Policy Aquachic – English

Aquachic, which can be found online via myaquachic.com, aims to process personal data in a correct and, above all, secure manner. Our Privacy Policy states how we handle this data and how we use it. The Privacy Policy only applies to the myaquachic.com website
If you have any doubts after reading our Privacy Policy, please contact us at [email protected]

By using our website, you hereby consent to our privacy policy and agree to its terms. More information about our terms and conditions can be found on our Terms and conditions page. Your data is safe with Aquachic. We will never sell or give away your personal data / information.

AQUACHIC, located at Aquachic, Landgoed Goedenraad 24, 2926 TC – Krimpen aan den IJssel, the Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details: [email protected] or via social media

Personal data that we process
Aquachic processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

– First and last name
– Address data
– Phone number (optional)
– E-mail address
– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website and correspondence.
– IP address (optional)
– Information about your activities on our website
– Information about your surfing behavior across different websites (for example because this company is part of an advertising network)
– List of contact details (email) of the customer via Sendinblue, email service provider.
– Internet browser and device type (optional)
– Bank account number (only for orders)

 

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at [email protected] and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
Aquachic processes your personal data for the following purposes:
– Handling your payment
– Sending your order
– Sending our newsletter
– To be able to e-mail you if this is necessary to be able to perform our services
– To inform you about changes to our services and products
– Aquachic analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
– Aquachic follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.
– Aquachic also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

Log files
Aquachic follows a standard procedure for using log files. These files register visitors when they visit websites. All hosting companies do this and are part of the hosting services analysis. The information collected by log files includes internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), date and time stamp, referral / exit pages and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is to analyze trends, administer the site, track users’ movements on the website and collect demographic information.

Media
When uploading images to the website, for example for a review, we recommend that you avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS). Website visitors can download and extract location information from images on the website.

Privacy Policy of Advertising Partners
You can refer to this list to find the privacy policies of each of Aquachic’s advertising partners.
At Aquachic, we do not intend to add any third party ad servers or ad networks to display ads on our website.

Automated decision making
Aquachic does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an Aquachic employee). Aquachic uses the following computer programs or systems: WordPress – Google Analytics – Google Site Kit.

How long we keep personal data
Aquachic does not store your personal data longer than is necessary to achieve the purposes for which your data is collected. Under Dutch law, Aquachic is obliged to keep your data in the administration for 5 years. Then they are destroyed.

Emails
Aquachic uses SendinBlue as an email service provider. We store your email and first name in this email service provider.
When you leave your email address via our website (subscription form) or place an order, we save your email in SendinBlue.
It is possible to unsubscribe from the newsletter at any time via the link at the bottom of the newsletters or by sending an email to [email protected].

Sharing of personal data with third parties
Aquachic will not sell your information to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We conclude a processor agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Aquachic remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use
Aquachic uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Aquachic uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your surfing behavior so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website, we have already informed you about these cookies and asked permission to place them. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser.

When you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted when you close your browser.
When you log in, we will also set various cookies to store your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a month. If you select “Remember me”, your login will be kept for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be deleted. For more general information about cookies, read “What are cookies” at https://www.cookieconsent.com/what-are-cookies

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Aquachic and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to [email protected]. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within 5 working days.
Aquachic would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link (Dutch): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Aquachic takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via [email protected]

Aquachic is a registered trademark in the Benelux. We are located in the Netherlands, Europe.
Our Chamber of Commerce (KVK) number is 73703672.
Our VAT number is NL002258879B04.

Thanks for visiting myAQUACHIC.com

2024 DEALS: ALLE FLESSEN VOOR €21,- ! Gratis verzenden in NL boven €20,- en BE boven €30,-SHOP NOW!
+